Representant

Jan Gunnar Olbergsveen

Jan Gunnar Olbergsveen

Jeg ble valgt som leder i Elverum Arbeiderparti i februar 2023. Har bak meg mange år som styremedlem i EAp forut for det. Jeg har vært medlem i Arbeiderpartiet i snart 30 år, og har vært sosialist hele livet. Jeg har bodd i Oslo i 35 år og var aktiv i Arbeiderpartiet der fra 1994 til 2012. Har alltid hatt styreverv både i lokallag og bydelsparti i tillegg til Oslo Arbeiderpartis representantskap. Da vi flyttet hjem til Elverum i 2012 gikk jeg inn styret i Leiret Arbeiderlag. Fra 2014 til 2023 har jeg vært leder i Leiret Arbeiderlag. I perioden 2019-2023 har jeg vært vara til kommunestyret. Er medlem i Innlandet Arbeiderpartis representantskap. Fra høsten 2023 vil jeg mest sannsynlig bli fast representant til kommunestyret. Jeg har utdannelse innen jus og økonomi. Har arbeidet drøyt 30 år som leder i privat næringsliv hvorav 16 år som leder i kredittopplysningsselskapet Experian, et selskap som er engelsk og representert i nesten hele verden. De siste 10 år av min yrkeskarriere var jeg en av lederne ved NAV Elverum med ansvar for blant annet sosialtjenesten. Jeg er nå pensjonist, men har mange næringsverv i tillegg til politikken.

Jeg er 67 år og pensjonist. Har vært vara til kommunestyret i forrige periode og satser på fast plass denne perioden. Jeg er genuint politisk interessert innen alle fagområder. Imidlertid har jeg kanskje mest fokus på næringspolitikk og sosialpolitikk. Jeg er opptatt av at vi skal ha en næringspolitikk som gjør det attraktivt å etablere seg og drive virksomhet i Elverum. Vi politikere må bidra til å legge til rette for dette med areal, tilgang til kraft og annen infrastruktur og fleksibel saksbehandling. I tillegg må vi gjøre byen og kommunen tiltrekkende som bosted. Det må være barnehagetilbud til alle, gode skoler og gode kulturtilbud. Mulighet for å bosette seg både sentralt og på bygdene. I sum vil dette gjøre det tiltrekkende å etablere arbeidsplasser og virksomhet i kommunen vår.
I tillegg er det viktig med gode sosiale ordninger og tilbud i kommunen vår. At regjeringen nå har økt sosialhjelpssatsene og andre støtteordninger er viktig. Jeg ser gjerne de økes ytterligere da vi har mange som lever med svært anstrengt økonomi. Vi har mange familier med barnefattigdom her og levevilkårene for disse må økes på generell basis. Likeså må vi styrke rustjenesten vår. Det er alt for få fagpersoner i forhold til behovet i denne sektoren. I dette ligger det også at vi ikke har tilfredsstillende kapasitet til forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Jeg ser derfor gjerne at Utekontakten reetableres. Vi må også styrke tilbudet til eldre slik at de kan bo lengre hjemme. Når det ikke lenger er mulig å bo hjemme må vi ha nok kapasitet til å løse det i livets aftensang. Nok tilbud til de eldre er en av de største utfordringene Elverum Kommune står overfor i årene fremover.