Våre politikere


Kommunestyret

  • Magnus er valgt inn i Kommunestyret for Elverum Arbeiderparti i sin 3.periode. Han har 2 perioder bak seg i Utdanningskomiteen, og er i nå valgt inn i sin første periode i Formannskapet i Elverum. Han er også medlem av "Kommunal Heimevernsnemd", og har sittet i "Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne". Verv i Innlandet Fylkesting: Vara til Fylkestinget i Innlandet Verv i partiet: Leder av Elverum Arbeiderparti (2020-) Valgkampleder i Elverum AP (2017-2019) Nestleder Elverum Arbeiderparti (2018-2019) Studieleder Elverum Ap (2019-2020) Nestleder Østre Elverum Arbeiderlag (2020-) Styremedlem i Innlandet Arbeiderparti (2019-)

  • Jeg er utdannet bilmekaniker og jobbet i privat sektor i 22 år. Fra år. 2006 jobber jeg i Statlig sektor nærmere bestemt Forsvaret og fra 2018 som Hovedtillitsvalgt for NTL Forsvar. Er LO Leder i Sør-Østerdal og er aktiv i fagbevegelsen på alle nivåer. Arbeiderparti i sin 3.periode. Han har 1 perioder bak seg i helse og omsorgskomiteen som medlem og 1 vara i Formannskapet i Elverum og medlem av klage nemd som medlem I 2 periode har han vert Utdanningskomiteen som leder og 2 vara i Formannskapet i Elverum. Verv i partiet: Leder av Søndre Elverum Arbeiderlag (2008-) Sitter i Styre i Elverum Arbeiderparti (2008- )

  • Jeg er født, oppvokst og bor i Elverum, utdannet jurist og har jobbet som advokat. Har lang politisk erfaring, både som Ordfører i Elverum og som fylkesrådsleder i tidligere Hedmark. Jeg brenner politisk mest for næringsutvikling, og samspillet mellom næringslivet og det offentlige. Ellers er jeg veldig opptatt av kultur og idrett.

  • John Erik Larsen

  • Jeg har bakgrunn fra skoleverket og har arbeidet med utdanning i ulike skoleslag. Lengst erfaring har jeg fra høyere utdanning og Høgskolen i Innlandet. Fortsatt utvikling av Høgskolen er viktig for Elverum, både som arbeidsplass og utdanningsinstitusjon. Forsvaret og sykehuset er også virksomheter hvor politikere må være pådrivere for fortsatt god utvikling. Særlig må vi nå jobbe for at den fremtidige aktiviteten i tilknytning til sykehuset blir så god og omfattende som mulig. Et variert arbeidsliv og jobbmuligheter for nye innflyttere er avgjørende. For å gjøre Elverum attraktiv trenger vi også en god utvikling av Elverum som by. Et levende, pent og trivelig sentrum som folk vil oppsøke og treffe andre. Kanskje skulle vi også velge ett område hvor vi tar sikte på å bli en virkelig foregangskommune? Virkelig sette Elverum på kartet? Det er mye spennende å ta fatt på.

  • Jeg heter Bjørn Jarle og er født i 1973, bor på Hanstad i Elverum sammen med Nina og våre tre barn: Julie, Aleksander og Kristoffer. Les mer her for å bli bedre kjent med meg.

  • Jeg ble valgt som leder i Elverum Arbeiderparti i februar 2023. Har bak meg mange år som styremedlem i EAp forut for det. Jeg har vært medlem i Arbeiderpartiet i snart 30 år, og har vært sosialist hele livet. Jeg har bodd i Oslo i 35 år og var aktiv i Arbeiderpartiet der fra 1994 til 2012. Har alltid hatt styreverv både i lokallag og bydelsparti i tillegg til Oslo Arbeiderpartis representantskap. Da vi flyttet hjem til Elverum i 2012 gikk jeg inn styret i Leiret Arbeiderlag. Fra 2014 til 2023 har jeg vært leder i Leiret Arbeiderlag. I perioden 2019-2023 har jeg vært vara til kommunestyret. Er medlem i Innlandet Arbeiderpartis representantskap. Fra høsten 2023 vil jeg mest sannsynlig bli fast representant til kommunestyret. Jeg har utdannelse innen jus og økonomi. Har arbeidet drøyt 30 år som leder i privat næringsliv hvorav 16 år som leder i kredittopplysningsselskapet Experian, et selskap som er engelsk og representert i nesten hele verden. De siste 10 år av min yrkeskarriere var jeg en av lederne ved NAV Elverum med ansvar for blant annet sosialtjenesten. Jeg er nå pensjonist, men har mange næringsverv i tillegg til politikken. Jeg er 67 år og pensjonist. Har vært vara til kommunestyret i forrige periode og satser på fast plass denne perioden. Jeg er genuint politisk interessert innen alle fagområder. Imidlertid har jeg kanskje mest fokus på næringspolitikk og sosialpolitikk. Jeg er opptatt av at vi skal ha en næringspolitikk som gjør det attraktivt å etablere seg og drive virksomhet i Elverum. Vi politikere må bidra til å legge til rette for dette med areal, tilgang til kraft og annen infrastruktur og fleksibel saksbehandling. I tillegg må vi gjøre byen og kommunen tiltrekkende som bosted. Det må være barnehagetilbud til alle, gode skoler og gode kulturtilbud. Mulighet for å bosette seg både sentralt og på bygdene. I sum vil dette gjøre det tiltrekkende å etablere arbeidsplasser og virksomhet i kommunen vår. I tillegg er det viktig med gode sosiale ordninger og tilbud i kommunen vår. At regjeringen nå har økt sosialhjelpssatsene og andre støtteordninger er viktig. Jeg ser gjerne de økes ytterligere da vi har mange som lever med svært anstrengt økonomi. Vi har mange familier med barnefattigdom her og levevilkårene for disse må økes på generell basis. Likeså må vi styrke rustjenesten vår. Det er alt for få fagpersoner i forhold til behovet i denne sektoren. I dette ligger det også at vi ikke har tilfredsstillende kapasitet til forebyggende arbeid blant barn og ungdom. Jeg ser derfor gjerne at Utekontakten reetableres. Vi må også styrke tilbudet til eldre slik at de kan bo lengre hjemme. Når det ikke lenger er mulig å bo hjemme må vi ha nok kapasitet til å løse det i livets aftensang. Nok tilbud til de eldre er en av de største utfordringene Elverum Kommune står overfor i årene fremover.

  • Kate er ny som kommunestyrekandidat i Elverum, og har bakgrunn fra både kommunikasjon, næringsutvikling og offentlig ledelse. Hun har tidligere vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i tidligere Hedmark fylkeskommune. Hun er opptatt av samfunnsutviklingen, gode fellesskapsløsninger og mange ulike politikk områder, kanskje aller mest opptatt av hvordan vi kan skape muligheter sammen. Næringsutvikling, samferdsel, byutvikling og kultur er viktige områder for å skape vekst slik at vi fortsette å levere gode helse- og velferdstjenester og skape trygge vilkår for barn og unge både i og utenfor skolen og barnehagen.