Valgprogram 2023-2027

Elverum Arbeiderpartis valgprogram 2023-2027

Valgprogram Elverum Ap 2023-2027. PDF.pdf 1,4 MB

1. Elverum bygger sterke lag rundt barn og unge

Barn og unge er framtidas Elverum. Ved å sikre gode oppvekstsvilkår og tidlig innsats legger vi i felleskap det beste grunnlaget for trivsel, kunnskap og utvikling for alle barn og unge.  Samarbeid og gode rammer for barn og unge skal sikre en best mulig start i livet og bidra til at forskjellene mellom folk blir mindre.

Elverum Arbeiderparti vil:

 • følge opp bemanningsnormen for barnehage og skole
 • utvikle og styrke ungdommens hus og andre arenaer som er viktige for barn og unges trivsel og læring.
 • tilby etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole
 • være en aktiv skoleeier for å øke grunnskolepoengene for elevene
 • innføre helhetlig søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO
 • videreutvikle digital kompetanse i barnehage og skole
 • øke kunnskapen innen entreprenørskap og digitale ferdigheter i Elverums-skolen
 • at alle barn og unge i barneskole, ungdomsskole og videregående skoleskal ha god tilgang til helsestasjonen og helsesykepleier
 • styrke det forebyggende og oppsøkende arbeidet overfor barn og unge
 • satse på kulturskolen som et bredt og inkluderende tilbud for alle
 • i samarbeid med frivillige lag og foreninger bidra til gode fritidstilbud i hele Elverum
 • at barn og unge involveres direkte i saker som angår dem, blant annet gjennom tett samarbeid med Ungdomsrådet
 • igangsette arbeidet med rehabiliteringen av Hanstad skole
 • beholde bygdeskolene i Elverum så lenge elevtallet er stabilt over 40 elever
 • Jobbe for flere barnehageopptak

2. Elverum skal yte gode helse – og omsorgstjenester og ha gode tilbud som gir trygghet og forutsigbarhet i hverdagen

I Elverum skal det være trygt og godt å bo uansett alder. Vi vet at det vil være behov for å videreutvikle og forbedre våre helse – og omsorgstjenester for å oppnå dette. For å imøtekomme dette behovet, må kommunen blant annet ha tilstrekkelig bemanning, mer variert kompetanse og bedre organisering av tjenestene som skal ytes til innbyggerne. Vi må sørge for at kommunen har et godt og variert tilbud med blant annet tilrettelagte møteplasser, kulturtilbud og sosiale arenaer for alle aldre.

Elverum Arbeiderparti vil:

 • bidra med å tilrettelegge for flere møteplasser og nye boformer for eldre
 • at våre helse – og omsorgstjenester tar utgangspunkt i den enkeltes behov. Kommunen skal ha et variert tilbud med blant annet dagaktiviteter, rehabilitering, omsorgsboliger, korttidsplasser og sykehjemsplasser
 • jobbe for at flest mulig kan bo hjemme så lenge de ønsker
 • ta aktivt i bruk velferdsteknologi og digitale hjelpemidler for å sikre bedre helse – og omsorgstjenester
 • styrke tilbudet til personer med demens i alle aldre og deres pårørende
 • bedre mulighetene for avlastning/praktisk hjelp i hjemmet for pårørende som bor med en som trenger pleie
 • yte gode tjenester til personer som har behov for trygge og forutsigbare rammer i hverdagen
 • ha flere faste - og heltidsansatte innen helse – og omsorgstjenestene
 • videreutvikle Sætre alders - og sykehjem
 • jobbe for transportløsninger som gjør at eldre enkelt kommer seg ut fra hjemmet og til møteplasser, tjenester og servicepunkt
 • planlegge og innarbeide utbyggingsplan for nye sykehjemsplasser og seniorboliger

3. For mestring og mening i hverdagen

Elverum har hjerterom. Det er et slagord, og kan bli enda mer enn det. Elverum Arbeiderparti heier på frivilligheten. Barn, unge, voksne og eldre er aktive deltakere i mye av det som gir hverdagen og livet mening. Vi vil ha med enda flere. Vi vet at et godt liv handler om å mestre egen hverdag. Noen ganger i livet trenger alle noen som er der og rekker ut ei hånd.

Elverum Arbeiderparti vil:

 • i samarbeid med frivillige lag- og foreninger sikre at alle barn i Elverum skal kunne delta i kultur- og fritidsaktiviteter uavhengig av økonomi
 • legge til rette for bedre samarbeid mellom frivilligheten og medarbeidere i ulike sektorer i kommunen
 • jobbe for lavest mulig utleiepriser for frivillige lag og -foreninger i kommunale lokaler/ haller og arealer
 • legge til rette for flere gratis møteplasser
 • videreutvikle og styrke biblioteket og kulturhuset som arena for å inkludere alle
 • legge til rette for sosial boligbygging, gjennom bruk av Husbankens ordninger
 • bygge opp kompetanse hos alle som arbeider med barn og unge for å oppdage og håndtere overgrep
 • styrke lavterskeltilbud for mestring og økt livskvalitet
 • inkludere og sikre at rådene får god og relevant opplæring, og at rådene kan delta med forslags- og talerett i kommunestyret
 • jobbe for en helhetlig frivillighetspolitikk som øker sjansen for at kommunen lykkes i samspillet med frivillige lag og organisasjoner
 • utvikle kantina i Helsehuset til en sosial møte- og aktivitetsarena

4. Arbeidsliv

Vi støtter opp om et trygt, forutsigbart og seriøst arbeidsliv. Vi vil trygge og skape arbeidsplasser gjennom samarbeid med alle parter i arbeids- og næringslivet i Elverum, regionen og resten av landet.

 Et seriøst og anstendig arbeidsliv

Elverum Arbeiderparti vil:

 • jobbe for et organisert arbeidsliv, utjevne lønnsforskjeller mellom kjønnene og bekjempe sosial dumping
 • styrke samarbeidet med partene i arbeidslivet
 • sikre samfunnsansvarlig og bærekraftig innkjøp i kommunen
 • samarbeide tettere med næringslivet for å bidra til tilgang på nødvendig arbeidskraft og kompetanse
 • jobbe videre med å få flere lærlingeplasser i Elverum kommune, med mål om minimum 1.per 1000 innbyggere, og henstille privat næringsliv til å ta inn flere lærlinger

Elverum som arbeidsgiver

Elverum Arbeiderparti vil:

 • øke grunnbemanningen i pleie og omsorg, og vurdere bruk av årsturnus
 • skape en heltidskultur i Elverum kommune, redusere uønsket deltid og begrense bruk av innleid arbeidskraft der kommunen har faste og varige oppgaver
 • at Elverum kommune skal være en god og forutsigbar arbeidsgiver med utviklingsmuligheter for alle. Ansatte skal kunne holde seg faglig oppdatert med muligheter for etter- og videreutdanning
 • gjeninnføre ordningen med seniorpolitikk med blant annet ekstra feriedager/lønn etter fylte 62 år, og oppmuntre friske eldre til å stå lenger i jobb

5. Et framtidsrettet og klimavennlig Elverum

Et framtidsrettet og klimavennlig Elverum er nødvendig for å skape vekst og utvikling i hele kommunen vår. Vi vil jobbe for nye framtidsrettede arbeidsplasser innenfor bærekraftige næringer, og for at Elverum skal bidra til å nå miljø- og klimamål. Bolyst er avgjørende for at folk skal bli i Elverum, og for å tiltrekke oss nye innbyggere. Bolyst skapes blant annet gjennom å legge til rette for riktig bruk av arealene våre. Vi vil skape gode møteplasser og opplevelser, og legge til rette for grønne områder og nytt næringsliv.

Framtidsretta og miljøvennlig næringsliv  

Elverum Arbeiderparti vil:

 • øke innsatsen for ny etablering av framtidsretta arbeidsplasser i Elverum gjennom tettere samarbeid med pådrivere, Elverum vekst og Innlandet Fylkeskommune
 • jobbe aktivt for krafttilgang, som setter ny energikrevende næring i stand til å etablere seg i vår region
 • jobbe for mer grønn næringsutvikling basert på biobasert råstoff og sirkulærøkonomi
 • jobbe for at sjukehuset i Elverum videreutvikles med flest mulig funksjoner, bl.a. akuttfunksjon og fødeavdeling.
 • bidra til etablering av Innlandet Science-park i Elverum, for å skape nye samarbeid og muligheter for framtida
 • bidra til å øke samarbeidet med miljøer som kan øke forsknings- utviklings- og innovasjonsevnen i Elverums-samfunnet
 • jobbe aktivt for å sikre at høgskolen forblir og videreutvikles i Elverum
 • samarbeide tett med næringslivet og virkemiddelapparatet for å sikre videreutviklingen av dagens næringsliv og bidra til nyetableringer av fremtidsretta arbeidsplasser

Framtidsrettet og miljøvennlig transport og arealbruk  

Elverum Arbeiderparti vil:

 • arbeide for et bedre og mer effektivt kollektivtilbud til og fra Elverum 
 • arbeide for å få etablert et styrket kollektivtilbud på buss og tog på strekningen til/fra Rena/Elverum/Hamar/Gardermoen/Oslo
 • være pådrivere for elektrifisering og etablering av tilsving på Rørosbanen og Solørbanen
 • arbeide for å etablere direktetog mellom Rørosbanen og Gardermoen/Oslo
 • arbeide for bedre busstilbud
 • sikre en miljøvennlig kommunal bilpark
 • være en pådriver for flere ladestasjoner for elbiler i sentrum og ved bygdesentrene
 • legge til rette for økt bruk av sykkel og bedre tilrettelegging for funksjonshemmede
 • utarbeide en areal- og transportplan for hele Elverum med vekt på miljøvennlige og framtidsrettede løsninger
 • lage en utviklingsplan for bygdesentrene Hernes, Sørskogbygda og Heradsbygd 
 • utvikle dagens gater og veier i Elverum med nye løsninger i sentrum i påvente av et nytt overordnet veisystem
 • få på plass en plan for bydel Vestad for å sikre en helhetlig by med begge sider av Glomma
 • fortsette arbeidet med å sikre full mobil- og bredbåndsdekning i kommunen
 • jobbe for innfartsparkeringer i tilknytning til innfartsårene RV2, RV25 og RV3
 • videreutvikle elvebreddene i sentrum, jobbe for å trekke byen nærmere Glomma og legge til rette for et mangfold av aktiviteter
 • jobbe for en bilfri rådhusplass
 • følge opp Vann- og avløpsplanen, og være pådriver for at kommunen bistår med å finne framtidsrettede og miljøvennlige løsninger i hele kommunen
 • at Elverum kommune i reguleringsplanarbeid skal kreve at alle nye bygg med tak på over 500 m2 skal ha solceller for kraftproduksjon på taket.

Framtidsrettet og miljøvennlig bolyst

Elverum Arbeiderparti vil:

 • legge FNs bærekraftmål til grunn for all planlegging i Elverum
 • ivareta grønnstrukturer i sentrum, og jobbe for fortetting av boområder i hele Elverum 
 • jobbe for ny svømmehall med varmtvannsbasseng
 • sette Elverum på kartet som filmby
 • jobbe aktivt for å reetablere knutepunktstatus for Festspillene i Elverum
 • satse på videreutvikling av små og store festivaler og arrangementer for å styrke kultur- og næringslivet
 • jobbe aktivt for å etablere møteplasser og samarbeidsarenaer mellom næringslivet, frivilligheten og kommunen for å sikre inkludering og felles samfunnsutvikling
 • bidra til en endring av rovdyrforvaltningen, slik at livsgrunnlag og livskvalitet ikke forringes for enkeltpersoner og lokalsamfunn
 • videreutvikle og gjøre Elverum til en handelshovedstad for Østerdalen

6. Forsvaret og beredskap

Elverum er og skal være et viktig knutepunkt for forsvar og beredskap i Norge og i Østerdalen. I samarbeid med allerede etablerte miljøer innen forsvar, blålysetatene, legemiddelproduksjon, helse og beredskap kan vi skape nye muligheter i vår region.

Elverum Arbeiderparti vil:

 • legge til rette for videreutvikling av rekruttskolen på Terningmoen
 • jobbe aktivt for etablering av en Brigade Sør i Østerdalen
 • bidra aktivt til etablering av nasjonalt senter for krise-, pandemi- og legemiddelberedskap i Elverum
 • bidra til at Elverum forblir og utvikler seg som en familievennlig forsvarsby, med jobbmuligheter for medflyttere, ledige barnehageplasser og andre relevante tilbud
 • bidra til full gjennomgang av alle beredskapsplanene i Elverum
Valgprogram Elverum Ap 2023-2027. PDF.pdf 1,4 MB

Er du enig med Elverum Arbeiderparti om Valgprogram 2023-2027?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker