Trygghet i arbeid er viktig

Leserinnlegg i Østlendingen, Bente Irene Aaland

Bente Irene Aaland påpeker hvor viktig trygghet i arbeid er! 
Her fra Årsmøte i Hedmark Arbeiderparti (Foto: Magnus Stenseth)

Alle har krav på en trygg arbeidshverdag. Vi har lang historie for arbeidsmiljølovgivning i landet vårt, fra arbeidervernlov til Arbeidsmiljøloven i 1977, fram til dagens lovgivning. Da endringene kom i 1977, ble det gode arbeidsmiljøet framstilt som lønnsomt for alle. Bestemmelser om arbeidsmiljøutvalg og arbeidstakermedvirkning vitnet om tillit til at samarbeid førte fram.

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Dette gjør at flere kan stå lengre i arbeid., noe som tjener samfunnet og den enkelte.

Vi opplever at den sittende regjering stadig øver et press mot AML bestemmelser, som å svekke tillitsvalgtes rettigheter, svekke trepartssamarbeidet, svekke arbeidstidsbestemmelser, samt innføringen av den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Arbeiderpartiet vil styrke trepartssamarbeidet og det organiserte arbeidslivet.

Arbeiderpartiet vil forsterke og fornye Arbeidsmiljøloven sammen med partene i arbeidslivet, fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og sikre at faste, hele stillinger forblir hovedregelen i norsk arbeidsliv.

Dette vil sikre trygghet for og i arbeid.

Bente Irene Aaland, Elverum Arbeiderparti