Psykisk helse på dagsorden!

Arbeiderpartiet mener forebygging innen psykisk helse er viktig. Magnus Stenseth setter fokus på hva Arbeiderpartiet vil gjøre om vi tar tilbake regjeringsmakta 11.september

Magnus Stenseth

Magnus Stenseth og Arbeiderpartiet vil ha større trykk på forebygging innen psykisk helse!

Psykisk helse på dagsorden!

Sykdom og fravær som skyldes psykiske helseplager øker, og det må vi møte med tilbud som setter mennesker i stand til å møte samfunnet og fungere i det daglige. 

Arbeiderpartiet har alltid vært opptatt av helse, og psykisk helse er minst like viktig som den fysiske helsen. Arbeiderpartiet går derfor til valg på å møte den økende forekomsten av psykiske lidelser med tiltak som har stor oppmerksomhet på forebygging, Fordi vi vet at forebygging alltid er bedre enn rehabilitering.

Arbeiderpartiet vil blant annet bedre ungdoms psykiske helse gjennom ti helhetlige tiltak. Vi mener det er viktig å sørge for en god og trygg skole for alle. Vi vil ha et godt sosialt læringsmiljø med tilpasset opplæring, som er fritt for mobbing og som legger til rette for god helse hos barn og unge. Samtidig burde psykiske helse integreres i skolens fag, slik at barn og unge får en helhetlig opplæring om kroppens psykiske og fysiske helse.

Arbeiderpartiet vil også innføre en nasjonal bemanningsnorm for skolehelsetjenesten og styrke bredden i tilbudet, først og fremst i ungdomskolen og i videregående. Vi vet at det å møte en stengt dør ikke bedrer situasjonen, det må vi gjøre noe med! Samtidig vil vi sørge for en skolehelsetjeneste som møter ungdommen på ungdommens premisser og arenaer. Herunder blant annet sosiale medier, e-helsesøster og andre praktiske tiltak som kan brukes for å nå flest mulig.

En stor andel av de som ikke gjennomfører videregående oppgir psykiske plager som hovedårsak. Derfor må vi integrere skolehelsetjenesten bedre i skolens daglige arbeid. Vi vil også innføre gratis fastlege frem til 18 år, og sørge for tettere samarbeid mellom skole og barne- og ungdomspsykiatrien, der også helsesøster kan henvise til BUP.

Arbeiderpartiet vil etablerer flere lavterskeltilbud som «Familiens Hus» og «Ung arena», ansette flere med kompetanse på psykisk helse i kommunene, etablere forebyggende oppsøkende team og sørge for tilgjengelig døgnbaserte tilbud tilpasset barn og unge.

Vi må også sette mer fokus på forsking rundt ungdoms og psykisk helse, slik at vi kan forebygge bedre og se sammenhenger og årsaker til utviklingen av psykiske plager.

Psykiske plager er et økende problem i samfunnet vårt, og det må møtes med forebyggende tiltak.

Magnus Stenseth, Kommunestyrerepresentant Elverum Arbeiderparti