Innkalling til medlemsmøte 10.september

Velkommen til medlemsmøte i Elverum Ap

Kjære kamerater!

Det er fortsatt urolige tider i verden, og det gir oss nye utfordringer i en allerede presset økonomisk situasjon i Elverum. Vi skulle gjerne møttes slik vi er vant til, men vi må forholde oss til retningslinjer og ta forhåndsregler for å få framdrift i politiske prosesser. Det skal dereimot ikke hindre oss i å avholde møter for våre medlemmer og vi innkaller med det til medlemsmøte i Elverum Arbeiderparti, Torsdag 10.september kl: 19:00 - 21:30

Torsdagens medlemsmøte vil bli avhold som et kombinert møte, med både frammøte på Lille Gråberg og via nettløsningen Microsoft Teams. 

Som følge av smittevernutfordringene er vi nødt til å sette et tak på antall deltagere på Lille Gråberg. Makskapasitet her er 20 medlemmer, og det er først til mølla som gjelder. 

De som ønkser å delta i medlemsmøte med frammøte på Lille Gråberg må melde seg på med navn og telefonnr med en epost til [email protected] frist 09.09.20 kl 21:00

De samme regler gjelder her som eller i samfunnet, er du syk eller har antydning til luftveisinfeksjoner eller annet må du holde deg hjemme. 

For de som ikke kan møte på Lille Gråberg vil det bli satt opp en mulighet for å delta via nettløsningen Microsoft Teams.Link til dette nettmøtet finner du her:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ2OTMzOWQtMzFhYS00NDFmLTg0ZTItODcxM2Q1YTYzMjAw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2228732016-7932-4514-ae38-afb175c9666b%22%2c%22Oid%22%3a%22d730dca2-b82e-4228-807f-0d52fb596bc7%22%7d 

(Vi anbefaler våre medlemmer å logge på i god tid, slik at vi kan hjelpe til ved eventuelle tekniske problemer)

Sakliste medlemsmøte 10.september:

1. Innkalling og sakliste

2. Den økonomiske situasjonen i Elverum- Kommunedirektør Kristian Trengereid innleder og vil være tilgjengelig for spørsmål i perioden 19:00 - 20:00.- Vi går igjennom punkter fra Strategikonferansen 09.09.20- Det vil bli åpnet for konkrete drøftinger og innspill til budsjettarbeidet som nå er igang. 

3. Eierskapsmeldingen- Det er viktig for Elverum Arbeiderparti og ta et tydelig eierskap til hvordan vi som kommune forvalter våre eierskap. Det gjøres i stor grad med en oppdatert og tydelig eierskapsmelding. Arbeidet med denne er nå igang, og kommunestyregruppa trenger tydelige signaler fra medlemmene rundt innhold i denne. Formannskapsgruppa er igang med arbeidet og skal ha denne på bordet i et arbeidsmøte. 

Her finner du dokumentene og utkast til ny eierskapsmelding for Elverum Kommune:

https://innsyn.onacos.no/elverum/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020043028& 

- Med Eierskapsmeldingen som bakgrunn vil det også bli informert om det pågående arbeidet i Elverum Arbeiderparti med strategi for valg til styrer/råd/utvalg i Elverum. Gruppa tar gjerne imot konkrete innspill til hvilke kriterier partiet skal legge til grunn ved valg til slike posisjoner og hvilken type prosess som bør skje i forkant. 

4. Åpen Post- Her er det anledning til ås tille spørsmål til gruppa/styret eller andre for videre oppfølging.Det gis også rom for informasjon om ting som skjer og har skjedd i og rundt partiet. Kort dialog - uten vedtak.

Vi minner om at saker som ønskes behandlet i partiet må sendes til [email protected] i god tid. 

Vel møtt fysisk og på nett!