Frykter for forsvarsarbeidsplasser i Elverum og Rena

Fylkestingspolitiker Bjørn Jarle Røberg-Larsen frykter for forsvarsarbeidsplasser i Elverum og Rena når regjeringen nå legger opp til store nedskjæringer og kutt stikk i strid med tidligere lovnader. Hele 1.500 stillinger skal vekk, og ni baser/leire skal legges ned. - Dette kan få stor negativ betydning for vår region, frykter Røberg-Larsen, som nå har tatt saken opp i fylkestinget.

original

Det var avisa Dagens Næringsliv som 20. april meldte om en lekkasje fra regjeringens arbeid med ny langtidsplan for Forsvaret. I følge lekkasjene skal ni baser/leire vekk, og 1.500 ansatte skal bort.

Tok saken opp i fylkestingetDa fylkestinget var samlet 21. april, tok Røberg-Larsen saken opp der.

- Nyheten kan få stor betydning - og beklageligvis må jeg si stor negativ betydning - for vår region, mente han.

- Signalene hittil har vært at Forsvaret skal styrkes. Sett opp mot Forsvarssjefens fagmilitære råd og de signaler fylkestinget tidligere er gjort kjent med, er nyheten i Dagens Næringsliv stikk motsatt av det vi til nå har hatt grunn til å forvente, slo han fast.

- I forsvarsfylket Hedmark er Forsvarets virksomhet av stor betydning, og særlig Rena Leir, Terningmoen og verkstedene på Grundsetmoen i Elverum har tidligere vært i søkelyset og i faresonen ved omstruktureringer og økonomiske kuttplaner i Forsvaret. Lekkasjene fra langtidsplanen om kutt og nedskjæringer skaper ny uro og ny uforutsigbarhet i en tid der vi trenger forutsigbarhet og økte rammer til Forsvaret, mente Røberg-Larsen og ville vite hva fylkeskommunen og fylkesrådet vil gjøre for å påvirke prosessen.

- Hvordan vil fylkeskommunen og fylkesrådet arbeide for å unngå økonomiske kutt innen Forsvaret i vår region, og for å skape forutsigbarhet for forsvarsansatte, deres familier og lokalsamfunn i Elverum, Åmot og resten av Hedmark? spurte han.

Sveen skal møte departementetFylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen svarte, og lovte innsats fra fylkeskommunen.

- Fylkeskommunen jobber sammen med de to mest berørte forsvarskommunene i Hedmark, Elverum og Åmot, og har over tid påvirket arbeidet med det som blir framtidas forsvarspolitikk i Norge, innledet Sveen.

- I mai skal vi møtes, og da blir blant annet generalinspektøren for Hæren med på møtet. I juni har vi avtale med forsvarsdepartementet og skal ha samtaler med statssekretæren, fortsatte Sveen og forsikret at fylkeskommunen var opptatt av å ha en balanse mellom nord og sør innen Forsvarets landbaserte virksomhet.

Videre var han opptatt av at de investeringene som er gjort i Hedmark og i Østerdal Garnison må brukes til videreutvikling av Forsvaret. - Det er god økonomi og framtidsrettet om de investeringene som er gjort blir brukt i forsvarsvirksomhet framover. Og motsatt er det dårlig økonomi og lite framtidsrettet vis det nå skal legges ned virksomhet her. Vi kan ikke ha en runddans der baser og funksjoner skal legges ned, gjenopprettes og flyttes rundt på hvert fjerde eller hvert åttende år, mente han.

- Forsinkelse skaper mer usikkerhetRøberg-Larsen taket for svaret, og pekte på at balansen mellom nord og sør nå kan forrykkes.

- Dersom totaløkonomien i Forsvaret svekkes i forhold til det som forsvarssjefens fagmilitære råd legger opp til, er det fare på ferde. Det har i lengre tid vært påpekt at Forsvaret må styrkes i nord. Dersom ikke økonomien i Forsvaret styrkes - men tvert om svekkes - kan en oppbygging i nord gå på bekostning av virksomheten i vår region. Da er balansen i fare, mente Røberg-Larsen.

Han syns også signaene om utsatt presentasjon av regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret skaper usikkerhet. - Nå sies det at denne skal legges fram i juni. Det er senere enn tidligere varslet, og forsinkelsen bidrar til ekstra usikkerhet for forsvarsansatte i vår region, sa han.