Sum eiendomsskatt blir uendret

Magnus Stenseth og Bente Aaland poengterer hvorfor ny beregningsmåte for eiendomsskatten var nødvendig og at den samlede summen fortsatt er den samme.

Regjeringen har satt maksgrensen på eiendomsskattesatsen til 4 promille, mot dagens 5 promille. Dette rammer 101 kommuner, som i dag har operert med 5 promille, deriblant Elverum.

Dette betyr en reduksjon på inntektene fra eiendomsskatt på rundt 20 prosent. For Elverum sin del snakker vi om rundt 13 millioner kroner. Noen kommuner har økonomiske muskler til å klare dette med å dekke inn fra andre steder i pengesekken, mens Elverum og mange andre som er i en anstrengt økonomisk situasjon må ta andre grep.

Dette handler om å endre takstgrunnlaget, og gå over til Skatteetatens formuesgrunnlag, som ble vedtatt i formannskapet. Dette medfører at noen får redusert eiendomsskatt, mens andre får økt.

Diskusjoner rundt eiendomsskatt setter erfaringsmessig følelser i sving, det ser vi også denne gang. Da finner vi det riktig å presisere at hensikten ikke er å ta inn mer penger enn tidligere, men opprettholde det nivået som har vært og som allerede ligger inne i budsjett og økonomiplanen. Derfor vil vi også legge oss på en skattepromille så lav som mulig, det vil si rundt 3, 8. Vi hadde forventninger om at det skulle komme penger over statsbudsjettet for å utligne tapet, men det skjedde ikke. Ansvaret skyves over til kommunene.

Elverum Arbeiderparti gikk til valg på å gjenskape en sunn kommuneøkonomi. Vi visste at det kom til å gjøre vondt, og vi kan nok med sikkerhet si at smerten er ikke borte med dette. Vi arbeider mye med omstilling og effektivisering i hele kommunen. 2021- budsjettet må kuttes med om lag 20 millioner kroner, sammenlignet med årets budsjett.

Men det er viktig å sikre framtidas Elverum. Vi trenger en solid økonomi for å opprettholde kvaliteten i skolen, til å møte den aldrende befolkningens behov, til å jobbe fram et stabilt næringsliv som gir gode og trygge arbeidsplasser og som gjør oss attraktive for økt befolkningsvekst.

Magnus Stenseth -Leder Elverum Arbeiderparti

Bente Irene Aaland - Nestleder Elverum Arbeiderparti