Bente Aaland i 1.mai-talen: - "Arbeidsmiljøloven er under press"

Bente Irene Aaland talte på Moen Sykehjem i Elverum 1.Mai. Talen hennes kan du lese her!

Bente Aaland

Kjære alle sammen!

Gratulerer med dagen! Det er en ære for meg å stå her sammen med dere denne vakre 1. mai- dagen.

Jeg heter Bente Aaland og er kommunestyrerepresentant for Elverum Arbeiderparti. I det daglige er jeg leder for Sykepleierforbundet i Hedmark.

Det er viktig for oss i Arbeiderpartiet å markere 1. mai.

Denne dagen skal brukes til å se framover, hvordan vil vi ha det i framtida? Hvordan skal vi ta vare på våre verdier?

Men, det handler også om å se bakover.

Historien vår, hva er det som har gjort at vi har det så godt som vi har det i Norge i dag?

Det har ikke kommet av seg sjøl, og det handler ikke bare om olje.

Det handler om dere!

Det handler om min foreldregenerasjon og min besteforeldregenerasjon. De som klokelig forvaltet verdier og politikk. De som satset på fellesskap og solidaritet, de som satset på arbeid for alle og så nødvendigheten av «by og land, hand i hand».

Det handler om «de som bygde landet».

Dette forplikter min generasjon, våre barn og barnebarn, til å ta vare på dette, forvalte våre verdier til glede for fellesskapet, til å trygge velferden, trygge arbeidsplassene og ivareta hverandre.

Jeg er opptatt av helsepolitikk, og arbeidslivspolitikk, to av velferdsstatens kjerneverdier.

For oss i Arbeiderpartiet er det viktig at vi har tilstrekkelig med sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser for de som trenger det, når de trenger det. Vi trenger å renovere sykehjem, i tillegg til å bygge nytt.

Og her i Elverum er vi godt i gang med dette. Det er mange som gleder seg til at omsorgsboligene på Jotunhaugen og Helsehuset står ferdig.

Men vi mener også at vi må ha et kraftig løft for den hjemmebaserte omsorgen slik at flere kan få oppfylt ønsket om å bo trygt hjemme selv om helsa skranter. Det handler blant annet om enklere omsorgsleiligheter og god og etisk bruk av velferdsteknologi.

Men en god eldreomsorg trenger mer enn hus og bygninger. Hovedinnsatsen er mennesker. Statistikk og framskrivninger viser at det vil bli mangel på helse- og omsorgsarbeidere og sykepleiere i framtida. Vi må derfor legge til rette for at flere kan tenke seg å jobbe innenfor feltet, både kvinner og menn.

Dette handler om mulighet for å jobbe heltid, gode turnusordninger, basert på avtaler mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, nok og riktig kompetanse.

Vi må bidra til mange og gode læreplasser for lærlinger, innenfor pleie- og omsorg og i kommunen ellers. 1 lærling pr 1000 innbygger er Arbeiderpartiets krav her i Elverum. Det er ikke oppfylt.

Arbeiderpartiet vil gjennomføre en «tillitsreform» i pleie- og omsorgstjenestene, der ansatte får mer ansvar og tydeligere råderett over eget arbeid, i samarbeid med bruker.

Det betyr at vi må bort med stoppeklokkeomsorgen.

Vi vil også i framtida jobbe for en sterk offentlig sektor der helse- og omsorgstjenester eies og drives av det offentlige. Det er viktig for oss at eldreomsorg ikke skal være næringspolitikk.

Vi vil arbeide for at den offentlige eldreomsorgen blir best mulig. Vi vil at kvalitet og eldres behov skal stå i fokus, ikke anbudsbyråkrati eller mest mulig overskudd til eierne.

Arbeidsmiljøloven er under press. Vi kan ikke akseptere svekkelser av denne som gir dårligere kår for arbeidstakere.

Derfor vil jeg på denne 1. mai- dagen garantere for at vi vil jobbe for et anstendig og trygt arbeidsliv, gjennom å forsvare sykelønnsordningen og bekjempe sosial dumping, midlertidighet og ufrivillig deltid.

Dette til beste for brukere, pasienter, pårørende og arbeidstakere.

Gratulerer med dagen!

.