Årsmøte i Leiret Arbeiderlag 31. januar 2017

Årsmøte i Leiret Arbeiderlag avholdes 31. januar 2017 kl. 19.00.

Sted: Sykepleierforbundets lokaler i 2. etasje på Bryggeriet, Kirkeveien 58.

Styrets forslag til sakliste/dagsorden:

1. Åpning
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av dagsorden

2. Konstituering
a) Valg av møteleder
Styrets innstilling: Bente Aaland
b) Valg av møtereferent
Styrets innstilling: Anne Grete Berget
c) Valg av to personer til å undertegne årsmøteprotokollen
Styrets innstilling: Foreslås blant de fremmøtte

3. Årsberetning 2016

4. Regnskap 2016 med revisjonsberetning.

5. Innkomne forslag

6. Aktivitetsplan 2017

7. Budsjett 2017

8. Valg av:
- Leder
- Nestleder
- Sekretær
- Kasserer
- Studieleder
- Styremedlemmer
- Inntil tre varamedlemmer i rekkefølge
- Øvrige verv og representasjonsoppgaver

9. Avslutning

Eventuelle forslag til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest mandag 16. januar 2017. Forslagene kan sendes på mail til styrets leder på mailadresse [email protected] eller per post til Jan Gunnar Olbergsveen, Strandfossvegen 12, 2411 Elverum.

Valgkomiteen ledes av Bente Aaland, epost [email protected] eller telefon 95183595.

For styret i Leiret Arbeiderlag

Jan Gunnar Olbergsveen (sign)
Leder